مقایسه شاخص های توسعه ای در کشورهای مختلف

متوسط درآمد کشورهای جهان تا 172 برابر با یکدیگر متفاوت است!