مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، در سال‌ 1399 به عدد 151,6 رسید که نسبت به سال قبل 46.6 درصد افزایش داشت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، در سال 1399 به عدد 151, 6 رسید که نسبت به سال قبل 46.6 درصد افزایش داشت. در حالیکه شاخص قیمت بخش برق در سال 1398 با رقم 103.4 نسبت به سال 1397 معادل 3.3 درصد کاهش داشته است.
 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، در ساعات اوج بار، در سال 1399 برابر با 148, 5 است و نسبت به سال قبل 44.1 درصد افزایش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال 1398 برابر با 103.1 بوده و نسبت به سال 1397 معادل 7.7 درصد کاهش یافته بود.
 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، در ساعات میان بار، در سال 1399 برابر 154, 2 است که نسبت به سال قبل 48.7 درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در سال 1398 برابر با 103.7 بوده که نسبت به سال قبل 2.6 درصد کاهش یافته بود.
 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1395، در ساعات کم بار، در سال 1399 برابر 148, 6 است که نسبت به سال قبل 44.4 درصد افزایش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال 1398 برابر 103.0 بوده که نسبت به سال قبل 1.3 درصد کاهش یافته بود.

اخبار مرتبط

نظرات شما