بررسی خواسته های کارگران در هیات های تشخیص نشان می دهد که سال گذشته سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بیشترین تعداد خواسته در هیاتهای تشخیص را به خود اختصاص داده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، هیاتهای تشخیص دعاوی کار به مراجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار گفته می شود که شامل یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران مشمول قانون کار است.

 
حق سنوات کارگر به مبلغی گفته می شود که هنگام انحلال قرارداد کار و قطع رابطه کارگر و کارفرما به موجب قانون به کارگر به نسبت سابقه کار و بر اساس آخرین مزد وی از سوی کارفرما پرداخت می شود.
 
عیدی و پاداش، حق مسکن و مرخصی استحقاقی نیز بخشی از مزد کارگر به شمار می رود که صرفنظر از نوع شغل و به منظور تامین رفاه و ایجاد انگیزه به او پرداخت می شود.
 
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی خواسته های مطرح شده در هیات های تشخیص دعاوی کار طی سالهای 1396 تا 1399 پرداخته است.
 

بر اساس این گزارش بیشترین خواسته های مطرح شده در هیات های تشخیص دعاوی کار در سال 1399 مربوط به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده که نسبت به سال 1396 به ترتیب 63 درصد، 55.2 درصد و 43.4 درصد افزایش داشته است.
 
همچنین در سال گذشته کمترین خواسته ها در خصوص رسیدگی به تغییر شرایط کار، طرح طبقه بندی مشاغل و کار نوبتی بوده که در مقایسه با سال 1396 دارای 218.1 درصد، 111 درصد و 18.6 درصد افزایش هستند.
 

در سال 1399 تعداد هیات های تشخیص دعاوی کار 639 هیات بوده که نسبت به دو سال قبل از خود افزایش یافته است؛ تعداد هیات های حل اختلاف دعاوی کار نیز در سال گذشته 352 هیات بوده که در مقایسه با سه سال گذشته رشد داشته و نسبت به سال 1396 از رشد 6 درصدی برخوردار بوده است.
 
در سال 1396 تعداد دادخواستها و پرونده های واصله در هیات های تشخیص 291 هزار و 519 مورد بوده اما این رقم در سال 1399 به 4.4 هزار و 592 مورد رسیده است؛ همچنین تعداد پرونده های واصله به هیاتهای حل اختلاف از 99 هزار و 554 مورد در سال 1396 به 1.1 هزار و 447 مورد رسیده که نشان از افزایش دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ظرف سه سال گذشته بوده است.

بررسی تعداد خواسته ها بر حسب نوع دعاوی نیز نشان می دهد که در سال 1396 حقوق معوقه و عیدی و پاداش بیشترین میزان تعداد خواسته در هیاتهای تشخیص بوده و کمترین میزان خواسته به طرح طبقه بندی مشاغل، کار نوبتی، حق السعی و تغییر شرایط کار اختصاص داشته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما