در بین کشورهای همسایه تنها عملکرد اقتصادی ترکیه در سال قبل از ایران بهتر بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، رشد اقتصادی ایران و بیشتر کشورهای همسایه در سال جاری مثبت خواهد بود. متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال قبل منفی 2.9 درصد بود که این رقم در سال جاری به مثبت 3.7 درصد افزایش خواهد یافت. این نهاد همچنین پیش بینی کرده است روند مثبت اقتصادهای این منطقه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و به مثبت 3.8 درصد برسد. 
 
رشد اقتصادی
 
1- ایران
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 1.5 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 2.5 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  2.1 درصد
 
2- عربستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 4.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 2.9 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  4.0 درصد
 
3- امارات
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 5.9 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 3.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  2.6 درصد
 
4- عراق
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 10.9 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 1.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  4.4 درصد
 
5- افغانستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 5.0 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 4.0 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  4.5 درصد
 
6- روسیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 3.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 3.8 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  3.8 درصد
 
7- ترکیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: مثبت 1.8 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 6.0 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  3.5 درصد
 
 نرخ تورم
 
1- ایران
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 36.5 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 39.0 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  27.5 درصد
 
2- عربستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 3.4 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 2.7 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  2.0 درصد
 
3- امارات
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: منفی 2.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 2.9 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  1.2 درصد
 
4- عراق
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 0.6 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 9.4 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  7.5 درصد
 
5- افغانستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 5.6 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 5.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  4.5 درصد
 
6- روسیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 3.4 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 4.5 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  3.4 درصد
 
7- ترکیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 12.3 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 13.6 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  11.8 درصد
 
نرخ بیکاری
 
1- ایران
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 10.8 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 11.2 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  11.7 درصد
 
2- عربستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده
 
3- امارات
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده
 
4- عراق
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده
 
5- افغانستان
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده امسال: داده نشده
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  داده نشده
 
6- روسیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 5.8 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 5.4 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  5.0 درصد
 
7- ترکیه
 
نرخ پیش بینی شده سال قبل: 13.1 درصد
 
نرخ پیش بینی شده امسال: 12.4 درصد
 
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  11.0 درصد
 

 

اخبار مرتبط

نظرات شما