ایرلند بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را دارد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه نوامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
 
در ادامه با 6 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:
 
1- ایرلند
 

جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 255 میلیارد و 710 میلیون دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 1046.58 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 90.54 درصد
 
2- هلند

 
جمعیت: 17 میلیون و 128 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 817 میلیارد و 281 میلیون دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 648.46 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 75.41 درصد
 
3- سوئیس
 

جمعیت: هشت میلیون و 651 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 743 میلیارد و 484 میلیون دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 287.68 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 47.05 درصد
 
4- بلژیک
 

جمعیت: 11 میلیون و 591 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 522 میلیارد و 954 میلیون دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 287.19 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 122.53 درصد
 
5- یونان
 

جمعیت: 10 میلیون و 427 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 214 میلیارد و 272 میلیون دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 261.17  درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 213.26 درصد
 
6- فرانسه
 

جمعیت: 65 میلیون و 256 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: دو تریلیون و 660 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 251.31 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 114.81 درصد
 
رتبه دیگر کشورها:

 
- آمریکا
 
جمعیت: 330 میلیون و 630 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 21 تریلیون 303 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 121.20 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 97.14 درصد
 
- چین
 
جمعیت: یک میلیارد و 439 میلیون نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: 14 تریلیون و 591 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 16.09 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 50.81 درصد
 
- ژاپن
 
جمعیت: 126 میلیون و 545 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و 545 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 92.70 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 270.81 درصد
 
- آلمان
 

جمعیت: 83 میلیون و 878 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و 762 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 168.58 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 78.90 درصد
 
- انگلیس
 

جمعیت: 67 میلیون و 887 هزار نفر
 
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون 463 میلیارد دلار
 
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 287.53 درصد
 
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 101.79 درصد