متوسط درآمد کشورهای جهان تا 172 برابر با یکدیگر متفاوت است!

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ویژوال کپیتالست، اگرچه روند توسعه جهان در طول 200 سال گذشته در تمامی مناطق قابل مشاهده است اما میزان توسعه یافتگی در نقاط مختلف جهان دارای اختلافات معناداری با یکدیگر است.

در ادامه وضعیت پنج شاخص توسعه ای طی بازه زمانی 1800 تا 2017 میلادی بررسی شده است:

1-نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

متوسط این نرخ در سطح جهان در سال 1800: 43 درصد

متوسط این نرخ در سطح جهان تا پایان سال 2017: 3.9 درصد

بیشترین نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان: سومالی با 12.7 درصد

کمترین نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان: ایسلند با 0.21 درصد

اختلاف بین کشورهای دارای کمترین و بیشترین نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال: 60 برابر

2- شاخص امید به زندگی

متوسط این شاخص در سطح جهان در سال 1800: 29 سال

متوسط این شاخص در سطح جهان تا پایان سال 2017: 72.2 سال

بیشترین میزان امید به زندگی در جهان: ژاپن با 84.1 سال

کمترین میزان امید به زندگی در جهان: سیرالئون با 52.2 سال

اختلاف بین کشورهای دارای کمترین و بیشترین متوسط امید به زندگی: 1.6 برابر

3- متوسط سال های تحصیلی ( تا قبل از دانشگاه و با احتساب دوره کالج)

متوسط این نرخ در سطح جهان در سال 1800: یک سال

متوسط این نرخ در سطح جهان تا پایان سال 2017: 8.4 سال

بیشترین میزان متوسط سال های تحصیلی در جهان: آلمان با 14.1 سال

کمترین میزان متوسط سال های تحصیلی در جهان: بورکینافاسو با 1.5 سال

اختلاف بین کشورهای دارای کمترین و بیشترین میزان متوسط سال های تحصیلی: 9.4 برابر

4-  متوسط سال های تحصیلی در طول زندگی ( شامل دوره دانشگاهی)

متوسط این نرخ در سطح جهان در سال 1800: یک سال

متوسط این نرخ در سطح جهان تا پایان سال 2017: 12.7 سال

بیشترین میزان متوسط سال های تحصیلی در جهان: استرالیا با 22.9  سال

کمترین میزان متوسط سال های تحصیلی در جهان: سودان جنوبی با 4.5 سال

اختلاف بین کشورهای دارای کمترین و بیشترین میزان متوسط سال های تحصیلی: 4.7 برابر

5- متوسط درآمد سرانه

متوسط این نرخ در سطح جهان در سال 1800: هزار دلار

متوسط این نرخ در سطح جهان تا پایان سال 2017: 15 هزار و 469 دلار

بیشترین میزان درآمد سرانه در جهان: قطر با 116 هزار و 936 دلار

کمترین میزان درآمد سرانه در جهان: آفریقای مرکزی با 661 دلار

اختلاف بین کشورهای دارای کمترین و بیشترین میزان متوسط درآمد: 172 برابر

اخبار مرتبط

نظرات شما