بیمه گران هنوز آماده اجرای IFRS 17 نیستند

نسیم اقتصاد- بیشتر بیمه گرانی که در یک مطالعه توسط نرم افزار «اپتیتود» بررسی شدند، اعلام کردند که برای اجرای تغییرات در حسابداری بیمه براساس استاندارد IFRS 17 آمادگی ندارند.