نسیم اقتصاد بایدها و نبایدهای اجرایی شدن اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را بررسی می کند؛

انتقال پول از بانک به گاوصندوق

نسیم اقتصاد- اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی پیشنهادی که شاید در ظاهر به نفع تولید و بازگشت نقدینگی به بازار باشد اما در واقع فرار سرمایه از شبکه بانکی را رقم می زند.