چهار دلیل برای رشد قیمت خودرو

مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه چند شاخص اقتصادی بر افزایش قیمت خودرو موثر هستند، گفت: این عوامل در به هم ریختگی بازار اثرگذار هستند.