دوشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

شاخص بورس 596 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 596 واحد افت کرد.

شاخص بورس 106 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 106 واحد افت کرد.

شاخص بورس در آستانه 99 هزار واحد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 326واحد رشد کرد و در آستانه 99 هزار واحدی شدن قرار گرفت.

شاخص بورس 652 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 652واحد رشد کرد.

شاخص بورس 715 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد 715واحدی، تا یک قدمی ارتفاع 98 هزار واحد پیش رفت.

شاخص بورس 601 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد 601واحدی، دوباره به ارتفاع 97 هزار واحد بازگشت.

شاخص بورس 441 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 441واحد رشد کرد.

شاخص بورس 36 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 36 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 183 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 183 واحد افت کرد.

شاخص بورس 98 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 98 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 35 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 35 واحد افت کرد.

شاخص بورس341 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 341 واحد رشد کرد و به ارتفاع 96 هزار واحد بازگشت.

شاخص بورس 311 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 311 واحد افت کرد.

شاخص بورس 33 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 33واحد رشد کرد.

شاخص بورس 646 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با 646 واحد رشد، به ارتفاع 96 هزار واحد برگشت.

سقوط شاخص بورس به 95 هزار واحد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ریزش 1649 واحدی تا ارتفاع 95 هزار واحد سقوط کرد.

شاخص بورس 687 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 687 واحد افت کرد.

شاخص بورس 253 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 253 واحد افت و به ارتفاع 97 هزار واحد عقبگرد کرد.

شاخص بورس 207 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 207 واحد افت کرد.

شاخص بورس 829 رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 829 واحد دیگر رشد و به ارتفاع 98 هزار واحد صعود کرد.