شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

شاخص بورس 33 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- پس از چند روز پیاپی رشد در شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران امروز فعالان بازار سرمایه شاهد افت 33 واحدی دماسنج بازار سرمایه بودند.

شاخص بورس 487 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد 487 واحد از نیمه 85 هزار واحد عبور کرد.

شاخص بورس 929 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 929 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 85 هزار و 343 واحد صعود کرد.

شاخص بورس 497 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 497 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 84 هزار واحد صعود کرد.

شاخص بورس 233 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 233 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 84 هزار واحد نزدیک شد.

شاخص بورس 159 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز شنبه بازار سرمایه 159 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 54 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 54 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 100 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 100 واحد دیگر رشد را به ثبت رساند.

شاخص بورس 113 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 113 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 419 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 419 واحد ریزش کرد.

شاخص بورس 58 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 58 واحد افت کرد.

شاخص بورس 281 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 281 واحد دیگر رشد کرد.

شاخص بورس 106 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 106 واحد رشد را به ثبت رساند.

شاخص بورس 83 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 83 واحد افت کرد.

شاخص بورس 155 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس امروز شنبه همزمان با اولین روز اجرای مصوبه جدید نرخ سود بانک مرکزی با رشد 155 واحدی مواجه شد.

شاخص بورس 20 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 20 واحد رشد را به ثبت رساند.

شاخص بورس 239 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 239 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 127 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 127 واحد دیگر رشد و به ارتفاع 83 هزار واحد صعود کرد.

شاخص بورس 12 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه 12 واحد افت کرد و در رقم 82 هزار و 885 واحد متوقف شد.

شاخص بورس 355 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در جریان معاملات امروز شنبه 355 واحد رشد کرد.