بازار گوشت و میوه در چه وضعیتی است؟

امسال تولید گوشت و مرغ عالی و 4 ماه است که مازاد تولید داریم.