حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران همچنان در انتظار تصویب هیات دولت

در حالی که اول بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار رای به افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران داد و در مذاکرات مزدی سال 98 نیز حق مسکن 100 هزار تومانی مبنا قرار گرفت اما هنوز این میزان افزایش حق مسکن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.