هادی حق‌شناس پاسخ داد: زمان مناسبی برای تک نرخی شدن بنزین است؟

نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حوزه‌های خود تبعات افزایش قیمت بنزین را دیده‌اند به همین جهت تمایل به تغییر در تصمیم‌گیری دارند، تاکید کرد: بعید است این طرح امکان تصویب و اجرا را بیابد چرا که بررسی ها نشان می‌دهد تغییر دوباره قیمت بنزین خود چالش‌های دیگری را برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد.