قیمت اسکناس نو در راسته پول فروشان چند؟

نسیم اقتصاد- خرید و فروش اسکناس نو در پایان هر سال یکی از بازارهایی است که رونق می گیرد و متقاضیان برای خرید پول های تانخورده سری به خیابان فردوسی می زنند.