افزایش قیمت 11 گروه کالایی در دی ماه/ رشد 76.5 درصدی نرخ گوشت

بررسی نرخ گروه های کالایی در دی ماه نشان می دهد، تنها دخانیات نسبت به آذر ماه با کاهش قیمت مواجه شده و 11 گروه کالایی دیگر رشد قیمت داشته اند.