با همت مرکز مالی ایران برگزار شد؛

تشریح ابزار اختیار معامله در بازار سرمایه

نسیم اقتصاد- پنل تخصصی «مسیر اختیارمعامله در ایران» به همت مرکز مالی ایران برگزار شد. در این پنل که با حضور مدیران مربوطه ارکان بازار سرمایه برگزار شد، شرکت کنندگان به تشریح مکانیسم این معاملات در بورس تهران پرداختند.