عزم جدی برای ارتقای شاخص‌های صنعتی، معدنی و تجاری تا افق 1404

منوچهر طاهایی