از 20 بانک بورسی، فقط 4‌بانک خصوصی نرخ کفایت سرمایه بیش از 8درصد دارند

16 بانک در وضعیت قرمز/ پارسیان، سینا، کارآفرین و خاورمیانه در محدوده استاندارد

از 20 بانک بورسی، کفایت سرمایه 4 بانک خصوصی درمحدوده استاندارد قرار دارد. این 4 بانک پارسیان، کارآفرین، سینا و خاورمیانه هستند.