يکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

بر طبق گزارش هفتگی بانک مرکزی:

نرخ خرده‌فروشی 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به سی و یکم شهریورماه 96 منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و 3 گروه افزایش یافت. قیمت 4 گروه نیز ثابت بود.

بر طبق گزارش بانک مرکزی:

قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیست و چهارم شهریورماه 96 را منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و 3 گروه افزایش یافت. قیمت 4 گروه نیز ثابت بود.

بر طبق اعلام بانک مرکزی:

نرخ 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و یک گروه افزایش یافت. قیمت 6 گروه نیز ثابت بود.

بر طبق اعلام بانک مرکزی:

قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به دهم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و 2 گروه افزایش یافت. قیمت 5 گروه نیز ثابت بود.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادخوراکی:

قیمت 5 گروه موادخوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به سوم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 5 گروه کاهش و 5 گروه نیز ثابت بود؛ قیمت گوشت قرمز هم افزایش یافت.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد خوراکی:

قیمت 5 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در تهران در هفته منتهی به 27 مردادماه منتشر کرد که براساس آن قیمت 4 گروه افزایش، 5 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت بود.