چهارشنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

بر طبق گزارش بانک مرکزی:

قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیست و چهارم شهریورماه 96 را منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و 3 گروه افزایش یافت. قیمت 4 گروه نیز ثابت بود.

بر طبق اعلام بانک مرکزی:

نرخ 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفدهم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و یک گروه افزایش یافت. قیمت 6 گروه نیز ثابت بود.

بر طبق اعلام بانک مرکزی:

قیمت 4 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به دهم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 4 گروه کاهش و 2 گروه افزایش یافت. قیمت 5 گروه نیز ثابت بود.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادخوراکی:

قیمت 5 گروه موادخوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به سوم شهریورماه منتشر کرد که طی آن قیمت 5 گروه کاهش و 5 گروه نیز ثابت بود؛ قیمت گوشت قرمز هم افزایش یافت.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد خوراکی:

قیمت 5 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در تهران در هفته منتهی به 27 مردادماه منتشر کرد که براساس آن قیمت 4 گروه افزایش، 5 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت بود.

قیمت 6 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیستم مردادماه در تهران منتشر کرد که براساس آن نرخ 6 کالا نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت.

روایت بانک‌مرکزی از نرخ موادخوراکی:

قیمت 5 گروه موادخوراکی ثابت ماند

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی ﮔﺰارش ﻫﻔﺘگیﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوشی ﺑﺮخی از ﻣﻮاد ﺧﻮراکی در ﺗﻬﺮان را برای 13 مرداد ماه 95 اعلام کرد که نرخ 5 گروه مواد خوراکی ثابت ماند ولی قیمت دو گروه رشد و نرخ چهار گروه دیگر کاهش یافت.

روایت بانک مرکزی ازارزانی و گرانی مواد خوراکی؛

قیمت 5 گروه خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ششم مرداد اعلام کرد که براساس آن قیمت 5 گروه کاهش یافت.

نرخ 5 گروه مواد خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به سی‌ام تیرماه در تهران منتشر کرد که براساس آن نرخ 5 کالا نسبت به هفته قبل از آن کاهش داشت.

بانک مرکزی:

نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش خرده فروشی 11 گروه موادخوراکی را برای هفته منتهی به 23 تیر ماه 1396 اعلام کرد که بر این اساس نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش و تنها قیمت یک گروه دیگر کاهش داشته است.

قیمت 5 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت خُرده فروشی 5 گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به 16 تیرماه افزایش، 3 گروه کاهش و 3 گروه نیز ثابت ماند.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد خوراکی:

قیمت 5 گروه خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 9 تیرماه حاکی از کاهش قیمت 5 گروه و افزایش 4 گروه کالایی است و نرخ 2 گروه دیگر نیز ثابت بوده‌ است.