رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تشریح کرد،

پیامِ فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران

نسیم اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره ارزش و پیام های مهم قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا نکات مهمی را مطرح کرد.