اختصاصی نسیم اقتصاد:

«کتوکا» در خصوص قرادادهای خارجی شفاف‌سازی کرد

نسیم اقتصاد- شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در خصوص شایعات مطرح شده درخصوص انعقاد قراردادهای خارجی شفاف سازی کرد.