موعد غربال‌گری بورس فرارسیده است‌ ‌

بورس تهران دو هفته اخیر را با نوسان در محدوده 300 تا 310 هزار واحدی سپری کرده و در عبور از هر کدام از این سطوح ناموفق بوده است.