مدیرعامل مرکز مالی ایران مطرح کرد:

هموار سازی مسیر ورود خارجی ها به بورس

نسیم اقتصاد- سه عامل مهم در ورود سرمایه گذار خارجی مطرح است. توجه به زیرساخت های حقوقی و پولی، دستیابی به استانداردهای گزارشگری مالی و مشارکت در انتشار اوراق بین المللی از مواردی است که ارتقای آن ها در جذب سرمایه گذار خارجی تاثیر داشته است.