وزیر نفت: ورود به صنعت LNG با استفاده از توان داخلی

وزیر نفت گفت: برنامه‌ای داریم که با احداث MiniLNGها پارک LNG احداث کنیم که ظرفیت این پارک 3میلیون تن خواهد بود، اما تمامی این ظرفیت با واحدهای کوچک حاصل می‌شود.