41 فرآورده غذایی پروانه استاندارد گرفتند

نسیم اقتصاد- مدیرکل استاندارد استان تهران از صدور پروانه استاندارد برای 41 فرآورده غذایی در ماه گذشته خبر داد.