قدردانی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از بانک ملت

نسیم اقتصاد- شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه از مدیریت شعب استان به دلیل همکاری مطلوب با این سازمان تجلیل کرد.