بررسی بوجه شرکت های دولتی در سال 98

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، بودجه شرکت های دولتی برای سال 98 مورد بررسی قرار گرفت.