مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی خبر داد

پیش فروش 600هزار قطعه سکه تا دیروز/ پیش بینی استقبال بیشتر در روزهای آتی

نسیم اقتصاد- مدیرکل ریالی و نشربانک مرکزی پیش بینی کرد در اسفندماه استقبال از پیش فروش سکه افزایش یابد.