بسته شدن چند ساعته فرودگاه و بنادر مسافری بندرعباس

همزمان با برگزاری رژه نیروهای مسلح در بندرعباس، فرودگاه بین المللی بندرعباس و بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز برای چند ساعت بسته است.