سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور: پرداخت های بانک کشاورزی به هیأت مدیره از سطح مقرر فراتر نرفته است

سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات کشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانک کشاورزی را اصلاح و تأیید کردند.