برای پولی شدن خیابان‌های تهران آماده شوید!

احتمال پولی شدن تردد از تونل های شهر تهران، سوژه انتشار کارتونی از طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.