تعیین سبد معیشت خانواده کارگری بر مبنای تورم 13 کالای مصرفی

توفیقی گفت: سبد معیشت خانواده کارگری هفته آینده بر اساس تورم 13 مولفه تعیین می‌شود.