پیشنهاد 30 نماینده مجلس: خانه های خالی را با حکم دادگاه اجاره بدهید

طراح طرح اجاره اجباری خانه های خالی ابعاد مختلف این طرح را تشریح کرد.