شورای عالی بورس برای حفظ تعادل در بازار سرمایه تصمیم لازم بگیرد

رئیس‌جمهور گفت: شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.