معاون وزیر ارتباطات:

همکاری های دو جانبه بانک قرض الحسنه مهر و وزارت ارتباطات

نسیم اقتصاد- همکاری های دو جانبه بانک قرض الحسنه مهر و وزارت ارتباطات آغاز شد.