چرا کشورها از خیر تیلاپیا نمی‌گذرند؟

تیلاپیا یک گونه مهاجم است. این خلق‌وخو, کانون مخالفت‌هایی است که با پرورش این گونه ابراز می‌شود.