مصباحی مقدم بیان کرد:

تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی، مهر تایید بر قراردادهای بانکی

نسیم اقتصاد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تشکیل و شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی به نوعی راستی آزمایی آئین نامه ها و قراردادهای بانک ها از نظر مطابقت داشتن با قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.