کاری که سپاه می‌تواند، بانک مرکزی نمی‌تواند

احمد توکلی گفت: وقتی مردم برای دریافت وجوه خود اقدام کردند، بانک انصار هر میزان پول که می‌خواست، می‌داد. مردم وقتی مطمئن شدند پولشان داده می‌شود، پول‌ها را برمی‌گرداندند.