مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد

ماکو با کمک ترکیه، قطب تولید پوشاک می شود/ بانکداری در مناطق آزاد باید منطبق بر بانکداری بین المللی شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از تبدیل شدن ماکو به قطب تولید پوشاک ایران خبر داد.