انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری عام بانک رفاه

نسیم اقتصاد- بانک رفاه اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری عام دوره سوم مرحله سیزدهم را از تاریخ 96.12.22 لغایت پایان وقت اداری روز 96.12.28 منتشر می کند.