وزارت اقتصاد اعلام کرد:

نرخ بازدهی اسناد خزانه افت کرد

نسیم اقتصاد- وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش نرخ سود بانکی از مردادماه سال 96، باعث کاهش نرخ بازدهی اسناد خزانه در فاصله فروردین تا آذرماه امسال شده است.