افزایش کیفیت ارائه خدمات اینترنت

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای از افزایش کیفیت ارائه خدمات شرکتهای اینترنتی طی 3 سال اخیر و به دلیل تغییر مدل پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی خبر داد.