میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل پاییز 1398، 45.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، فارس نوشت: شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز 1399 تعدیل یافته فصلی بر مبنای سال پایه 1395 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
 
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 45,5 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل پاییز 1398، 45.5 درصد افزایش داشته است.
 
تورم فصلی
 
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1399 به 7,3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان، 3.7 واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 5.4، 13.0 و 0.9- بوده است.
 
تورم نقطه به نقطه
 

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1399 به 45,5 درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل پاییز 1398، 45.5 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل تابستان سال جاری 43.0 درصد بوده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 39.7، 46.9 و 46.9 بوده است.
 
تورم سالانه
 
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 نسبت به مدت مشابه در سال قبل ( متوسط تورم سالانه) به 29,3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 10.7 واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.
 
همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 26.1، 29.1 و 31.8 بوده است.