بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (22.5 درصد) است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – تیر 1399 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
 
کل خانوارها
 
در تیر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 227.9 رسید که نسبت به ماه قبل 6.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با 8.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با 3.9 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 26.9 درصد است.
 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (32.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.4 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 26.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (22.5 درصد) است.
 
خانوارهای شهری
 
در تیر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 226.7 رسید که نسبت به ماه قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با 8.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با 3.8 درصد افزایش است.
 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 27.0 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (32.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.0 درصد) است.
 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 26.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (22.9 درصد) است.
 
خانوارهای روستایی
 
در تیر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 234.9 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 5.9 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با 8.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با 2.9 درصد افزایش است.
 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 25.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (32.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (19.3 درصد) است.
 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 26.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (32.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (21.2 درصد) است.

اخبار مرتبط

نظرات شما