تولید گوشت قرمز در فروردین ماه 99 در کشتارگاه‌های رسمی کشور به 21.9 هزار تن رسید.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، گزیده نتایج آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ماه 99 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه فروردین 1399 جمعاً 21.9 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 12.1 هزار تن، 55.4 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 7.9 هزار تن، بز و بزغاله با 1.42 هزار تن و سایر انواع دام با 421 تن، به‌ترتیب 36.2 درصد، 6.5 درصد و 1.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در فروردین 1399 با عملکرد ماه مشابه سال 1398 نشان‌دهنده افزایش 2 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 4 درصد کاهش، برای بز و بزغاله 15 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 5 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 13 درصد کاهش داشته و برای گاومیش و بچه‌گاومیش تقریباً بدون تغییر بوده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما