شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، در سال‌ 1398 برابر با 121.25 است که نسبت به سال قبل 3.96 درصد کاهش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال 1398 را منتشر کرد.
شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، در سال 1398 برابر با 121.25 است که نسبت به سال قبل 3.96 درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال 1397، رقم 126.24 بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل 4.74 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، در ساعات اوج بار، در 1398 برابر با 118.13 است که نسبت به سال قبل 6.08 درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال 1397 برابر با 125.78 بوده که نسبت به سال قبل 6.85 درصد افزایش یافته بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، در ساعات میان بار، در سال 1398 برابر 117.41 است که نسبت به سال قبل 4.2 درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در سال 1397 برابر با 122.59 بوده که نسبت به سال قبل 3.98 درصد افزایش یافته بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، در ساعات کم بار، در سال 1398 برابر 133.55 است که نسبت به سال قبل 1.56 درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال 1397 برابر 135.66 بوده که نسبت به سال قبل 69.4 درصد افزایش یافته بود.

منبع: مهر

اخبار مرتبط

نظرات شما