آمار منتشر شده نشان می دهد که ارزش بازار بورس در پایان بهمن ماه 98 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 1.1404.694 میلیارد ریال برابر با 190 درصد افزایش یافته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از بورس اوراق بهادار، طی 20 روز کاری بهمن ماه 98، ارزش معاملات در مقایسه با پایان دی 98، معادل 28 درصد افزایش یافت و از 643.581 میلیارد ریال به 826.691 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 120.522 میلیون سهم به 142.317 میلیون سهم معادل 18 درصد افزایش یافت.

حجم و ارزش معاملات

براساس این گزارش، از ابتدای سال 98 تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با 965974 میلیون سهم و 3.794.883 میلیارد ریال بوده است. همچنین در بهمن ماه 98، دفعات معاملات سهام برابر با 48 درصد در مقایسه با دی 98 افزایش یافت و از 11.367.252 هزار دفعه به 16.802.784 هزار دفعه بالغ شد.

عملکرد شاخص

از سویی دیگر، شاخص بورس در پایان بهمن ماه 98 در مقایسه با دی 98، به میزان 68.948 واحد برابر با 17 درصد افزایش یافت و از 409.808 واحد به 478.756 واحد رسید. در همین حال ارزش بازار در پایان بهمن ماه 98 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان 11.404.694 میلیارد ریال برابر با 190 درصد افزایش یافت و از 6.015.301 میلیارد ریال به 1.7419.995 میلیارد ریال رسید.

گردش معاملات

درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 98، به رقم 31 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 24 درصد افزایش داشته است. میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در بهمن ماه 98 به رقم 639.789 میلیارد ریال رسید. میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون 158 درصد بوده و نسبت قیمت به درآمد 12 ماه گذشته، به رقم 9.6 رسید.

جزئیات معاملات بهمن ماه 98