ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از ساعت 9 صبح چهارشنبه 30 بهمن 98 آغاز می‌شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، ثبت‌نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت فروش محصولات ایران خودرو به نشانی زیر صورت می‌گیرد.نکته مهم: ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در ساﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

منبع: ایکوپرس

اخبار مرتبط

نظرات شما