آمارهای تحولات مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که تعداد معاملات انجام شده مسکن در دیماه سال 1398 حدود 10.7 هزار فقره بود، همچنین در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی به بیش از 138.1 میلیون ریال و در 10 ماهه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود 60.1 هزار واحد مسکونی رسید. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نیز حاکی است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 41.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دیماه سال 1398 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، نشان می‌دهد در دیماه سال 1398، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 10.7هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.1 و 59.0درصد افزایش داشت.

هم‌چنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 138.1میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای تا پنج سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دیماه سال 1398 حاکی است که از مجموع 10 هزار و 687 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 41.8 درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دیماه سال قبل حدود 1.6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش تا 10 سال و 16 تا 20 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دیماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 16.3  درصدی از کل معاملات، بیش‌ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مناطق دو و چهار به ترتیب با سهم‌های 9.4 و 9.2 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع 73.8 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در دیماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق پنج، دو، چهار، 10، 14، هشت، هفت، 15، سه و 11 بوده) و 12 منطقه باقی مانده 26.2 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 138.1میلیون ریال

در دی‌ماه سال 1398، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 138.1میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.1 و 40.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 301.6 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 65.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 30.5 و 55.3 درصد افزایش نشان می‌دهند.

افزایش 66.9 درصدی متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 10 ماهه سال 1398 به حدود بیش از  60.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 128.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 65.99  درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دیماه سال 1398  حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 90 تا 105 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 11.6 درصد، بیش‌ترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی " 105تا 120 " و " 75 تا 90 " میلیون ریال به ترتیب با سهم 10.8 و 10.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 57.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمت‌های کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 138.1میلیون ریال معامله شده‌اند.

بیشترین سهم  از معاملات انجام شده به  واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 "مترمربع

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دی ماه سال 1398 نشان می‌دهد، بیش‌ترین سهم  از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 "مترمربع با سهم  15.2 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم‌های  14.5 و 12.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55.9 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

اما در دیماه سال 1398، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 3.0 تا 4.5" میلیارد ریال با اختصاص سهم 13.0 درصد، بیش‌ترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش  44.5 تا 6.0 و 6.0 تا 7.5 میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های 12.1 و 10.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 48.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 0 / 99 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دیماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 29.0 و 30.9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس این گزارش و به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات انجام شده در دیماه سال 1398 حدود 10.7 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 12.1 و 59.0 درصدی نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با 2.1 و 40.9  درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به بیش از 138.1میلیون ریال رسید.

در شرایطی که در آذرماه  سال جاری متاثر از اصلاح قیمت بنزین، تحریک انتظارات تورمی و متعاقباً افزایش نرخ ارز شاهد رشد ماهانه 8.5 درصدی متوسط قیمت شهر تهران بودیم، تحولات بازار در دی‌ماه موید آن است که به رغم تداوم رشد ماهانه حجم معاملات در این ماه، انتظارات تورمی تا حدود زیادی فروکش کرده و رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در دیماه به 2.1 درصد محدود شده است.

در مجموع 10 ماهه سال 1398 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 60.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 42.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 41.8  درصد بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.0 و 30.9 درصد رشد نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما