برای خرید واحد 146 متری با عمر 6 سال در اکباتان به سرمایه 2 میلیارد تومانی نیاز است.